През учебната 2011 – 2012г. В училищетоса сформирани 4 методически обединения:

 

   1. МО по БЕЛ и Чужди езици – БЕЛ, Английски език, Руски език

 

   Председател: С. Савова – гл. Учител

   Членове: Г. Бургов – учител по БЕЛ,

                        В. Видинова – учител по БЕЛ и Руски език

                        П. Йовева – учител по Англ. Ез. И Руски ез.

                        С. Лазова – учител по Англ. Език

 

   2. МО по математика, информатика и информационни технологии – Математика, Информатика и Информационни технологии

 

   Председател: Д. Нейкова – гл. Учител

   Членове: Ст. Георгиев – учитл по математика, информатика и инф.технологии;

                        Т. Радкова – учител по математика

 

   3. МО по природни науки и граждански образование – Човекът и природата, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, География и икономика, История и цивилизация

 

   Председател: В. Испиридонова – учител по биология и здр.образование

   Членове:  Ам. Нешева – учител по Химия, Физика, Човекът и природата

                        М. Маринова – учител по География и икономика

                        Н. Къралиева – учител по История и цивилизация

 

   4. МО по профилирана подготовка – ТМСТ, спортна подготовка

 

   Председател: Д. Димитров – пом. Директор по сп. подготовка

   Членове: К. Мицов – учител по ТМСТ и сп. Подготовка

                        В. Ангелов- учител по сп.подготовка

                        И. Асенов -   учител по сп.подготовка

                        Г. Петров - учител по сп.подготовка

                        А. Бачовски- учител по сп.подготовка

                        В. Райчев - учител по сп.подготовка

                        И. Загоров - учител по сп.подготовка

                        С. Иванов - учител по сп.подготовка

                        Л. Балабанов - учител по сп.подготовка

 

   Основни дейности в работата  на МО:

 

            В началото на учебната година председателите на МО представят за утвърждаване на директора план за работа. Краен срок: 10.10.2011г.

   МО съвещават най – малко един път на два месеца, като за всяко заседание се попълва протокол за дневния ред, обсъдените въпроси и решения, подписан от избран от МО секретар, подписи на присъстващите.

            След приключване на входните, респективно изходните нива, контролните и класните работи, председателя на МО представя на директора писмен анализ на резултатите, положителни и отрицателни тенденции, с конкретни предложения и задачи за преодоляване на негативизмите.

            Задължителни теми на заседанията:

   - Анализ на входните и изходните нива на учениците по предмети – предложения за подобряване на УВР;

   - Анализ на контролните и класните работи на учениците - предложения за подобряване на УВР;

   - Анализ на резултатите от ВО и ДЗИ - – положителни тенденции, отрицателни тенденции, предложения за подобряване на УВР.

   - Годишен анализ на учебно – възпитателната работа в отделните класове – положителни тенденции, отрицателни тенденции, предложения за подобряване на УВР.

            В края на учебната година председателя представя на директора книгата за протоколите от заседанията на МО.

   Работата на МО е включена в контролната дейност на директора.